[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แผนผังหน่วยงาน
คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ ผาสุข
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
Click ดูประวัติ
นางสาวยุคลธร บุญรอด
รองปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
Click ดูประวัติ
นางสาวปารดา แก้วสุริยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นายชุมพล นันทพานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง
Click ดูประวัติ
นางไพรินทร์ ชะอุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.
Click ดูประวัติ
นางณัฐสิณี ตันติราพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม