[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ ผาสุข
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
Click ดูประวัติ
นางสาวยุคลธร บุญรอด
รองปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
.
Click ดูประวัติ
นางไพรินร์ ชะอุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
.
Click ดูประวัติ
นางกนกวรรณ เศรษฐสันติ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.
Click ดูประวัติ
นางสาวภาณุมาศ วิใจคำ
นักจัดการทะเบียนและบัตรฯ
.
Click ดูประวัติ
นางสาวปริมประภา พนมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชน
.
Click ดูประวัติ
นางสาวสุอาภา เต็มศิริทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล
.
Click ดูประวัติ
นางสาวศันสนีย์ โอถาวรวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
.
Click ดูประวัติ
นายวีรศักดิ์ ตันติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.
Click ดูประวัติ
นางสาวชนากานต์ ผลทรัพย์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.
นายปุณณรัตน์ วงศ์ยืน
ผู้ช่วยนิติกร
.
Click ดูประวัติ
นางสาวทองฤดี ทองบรรเทิง
พนักงานขับรถยนต์
.
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย กระจ่างแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ภารกิจ/ทักษะ
Click ดูประวัติ
สมศักดิ์ สุขสงวน
พนักงานดับเพลิง
ภารกิจ/ทักษะ