[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ ผาสุข
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
Click ดูประวัติ
นางสาวยุคลธร บุญรอด
รองปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
Click ดูประวัติ
นางไพรินทร์ ชะอุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกวรรณ เศรษฐสันต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวภานุมาศ วิใจคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางสาวปริมประภา พนมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุอาภา เต็มสิริทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายวีรศักดิ์ ตันติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางสาวชนากานต์ ผลทรัพย์
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญญาดา มณีดำรงกิจ
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวไพรัตน์ ใชยะขัน
ผช.นักพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นางสมรัก บุญพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นาย สินธุ์ แซ่แต้
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
Click ดูประวัติ
นางสาว ทองฤดี ทองบรรเทิง
พนักงานขับรถยนต์
ภารกิจ/ทักษะ
Click ดูประวัติ
.
ผู้ช่วยนิติกร
ตำแหน่งว่าง
Click ดูประวัติ
นายสมมาตร ประมาณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ภารกิจ/ทักษะ
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย กระจ่างแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ภารกิจ/ทักษะ
Click ดูประวัติ
สมศักดิ์ สุขสงวน
พนักงานดับเพลิง
ภารกิจ/ทักษะ