ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุอาภา เต็มสิริทรัพย์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :