ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ ผาสุข
ตำแหน่ง :ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี