ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐสิณี ตันติราพันธ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข
หน้าที่หลัก :รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธรณสุขและสื่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :