ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนิดา มนต์วิเศษ
ตำแหน่ง :ผช.นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :