ชื่อ - นามสกุล :นางสาววนิดา มนต์วิเศษ
ตำแหน่ง :ผช.นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองสาธรณสุขและสื่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม