ชื่อ - นามสกุล :นาย สินธุ์ แซ่แต้
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :(ลูกจ้างประจำ)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :